برای شناخت بهتر پوست و تشخیص نوع فراورده مورد نظر پوست باید به سوالهای زیر مراجعه و بعد از پاسخ به انها موارد

را با جدول اخر مبحث مقایسه نموده تا نوع پوست را با دقت هر چه بیشتر ارزیابی نمایید

برای این ارزیابی به سوالات زیر توسط مریض پاسخ داده میشود:

 

الف:پس از شستن صورت با اب و صابون چه احساسی در مورد پوست خود دارید؟

1.حالت جمع شدگی و انقباض

2.طبیعی

3.احساس خارش همراه با خشکی

4.صاف و کاملا خوب

5.در برخی از نقاط خشک و در برخی از مناطق طبیعی

 

ب:پوست شما بعد از پاکسازی با یک کرم پاک کننده چگونه است؟

1.نسبتا خوب

2.طبیعی وخوب

3.برخی اوقات خوب و برخی از اوقات احساس خارش

4.کاملا چرب

5.برخی نقاط چرپ و برخی از نقاط طبیعی

 

ج:معمولا پوست در هنگام ظهر چگونه بنظر میرسد؟

1.پوسته پوسته

2.با طراوت و تمیز

3. پوسته پوسته وبراق

4.براق

5.براق در ناحیه T ZONE

 

د:ایا صورتتان جوش میزند؟

1.هرگز

2. قبل ویا در طی دوره عادت ماهیانه

3.گاهگاهی

4.بیشتر اوقات

5.بیشتر اوقات در ناحیه T ZONE

 

ه.پس از مصرف کرم تقویت کننده پوست صورت چه واکنشی نشان میدهد؟

1.سوزش

2.هیچ واکنشی

3.سوزش و خارش

4.طراوت وشادابی

5.احساس طراوت در برخی نقاط و احساس سوزش در بعضی نقاط

 

:ی:پوست صورت در برابر استفاده از کرمهای شب چه واکنشی نشان میدهد

1.بسیار خوب

2.خوب

3.برخی اوقات خوب و بعضی اوقات سوزش

4.پوست بسیار چرب میشود

5.در ناحیه  T ZONEچرب ودر ناحیه گونه ها خوب

 

تفسیر جوابها

اکثر پاسخها اگر گزینه یک بوده نوع پوست خشک میباشد.

کثر پاسخها اگر گزینه دو بوده پوست طبیعی میباشد.

اکثر پاسخها اگر گزینه سه بوده نوع پوست حساس میباشد.

اکثر پاسخها اگر گزینه چهار بوده نوع پوست چرب میباشد.

اکثر پاسخها اگر گزینه پنج بوده نوع پوست مختلط میباشد.

 

به یاد داشته باشید که نوع پوست میتواند با بالاتر رفتن سن تغییر نحوه زندگی فصول وحتی بیماریهایی که شخص را گرفتار مینمایید

تغییر نماید .